Polityka ochrony danych osobowych

Polityka Ochrony Danych Osobowych
Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów.

Administrator danych osobowych Klientów
Administratorem danych osobowych Klientów jest wydawnictwo kultura gniewu z siedzibą w Warszawie, ul. Bartoszycka 10, 04-923 Warszawa, nr NIP: 9521725259, nr REGON: 015797509, zwana dalej „kulturą gniewu”.
Dane Osobowe, o których mowa w Polityce Ochrony Danych Osobowych to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, której dane dotyczą.
Wydawnictwo kultura gniewu przetwarza Dane Osobowe, osób których dotyczą zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Przetwarzanie, w rozumieniu Polityki Ochrony Danych Osobowych oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych lub zestawach Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych?
Dane kontaktowe: adres e-mail: pawel@kultura.com.pl, adres pocztowy: kultura gniewu, ul. Bartoszycka 10, 04-923 Warszawa

Jak pozyskaliśmy dane?
Otrzymaliśmy je od Klientów podczas zapisywania się na newsletter lub zakupów w naszym sklepie internetowym.

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?
Przetwarzamy dane w celu zawarcia i realizacji umowy z Klientami, w tym do: świadczenia usług drogą elektroniczną tj. usługa newsletter, wysłania do Klienta paczki z zamówionym towarem i rozwiązywania problemów technicznych, jeśli wystąpią takie w naszym sklepie internetowym.
Przetwarzamy dane Klientów także do obsługi zgłoszeń, kierowanych do nas czy to przez formularz kontaktowy na stronie sklepu czy poprzez pocztę elektroniczną. Przetwarzamy dane osobowe Klientów w przypadku obsługi reklamacji, aby zapewnić obsługę usług płatniczych i identyfikować płatności Klientów.


Podstawa prawna przetwarzania Danych Osobowych
Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych są:
1. zgoda osoby, której Dane Osobowe dotyczą na ich przetwarzanie;
2. niezbędność do wykonania umów zawieranych w sklepie internetowym wydawnictwa kultura gniewu lub za pośrednictwem w/w sklepu lub do podjęcia działań wnioskowanych przez osobę, której Dane Osobowe dotyczą przed zawarciem umowy;
3. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na wydawnictwie kultura gniewu;
4. prawnie uzasadnione interesy realizowane przez wydawnictwo kultura gniewu lub przez stronę trzecią, którymi są operatorzy płatności elektronicznych lub inne realizowane w związku z funkcjonalnością sklepu.

Wycofanie zgody na przetwarzanie i przechowywania danych osobowych
Zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych, można wycofać w dowolnym momencie wysyłając stosowną wiadomość e-mail na adres pawel@kultura.com.pl. Będziemy przetwarzać i przechowywać dane osobowe Klienta dopóki Klient nie wycofa zgody i zgodnie z punktem 10 niniejszego dokumentu.

Czy konieczne jest podanie danych osobowych?
Wymagamy podania przez Klientów następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Klientami w szczególności dostarczyć przesyłkę pod wskazany przez Klienta adres: Imię i Nazwisko, adres, e-mail, nr telefonu. Jeśli z jakiegoś powodu Klient nie poda tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Klientem umowy.
W przypadku subskrybentów newslettera wymagamy podania adresu e-mail.
Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Klienta podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie danych Klienta jest dobrowolne.

Jakie Klient ma uprawnienia w zakresie przetwarzanych przez kulturę gniewu danych?
Klient ma prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia swoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia do innego podmiotu, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także od 25 maja 2018 r. ma prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
Klient ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas swoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Dane osobowe Klienta udostępniamy podmiotom, które dostarczają zakupione przez Klienta produkty (paczki) oraz podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, podmiotom zapewniającym obsługę księgową i obsługę sklepu internetowego. Udostępniamy je jedynie w celu zawarcia lub realizacji zawartej z Klientem umowy lub w celach przetwarzania danych Klienta, o których informowaliśmy powyżej.

Okres przetwarzania i przechowywania Danych Osobowych
Dane Osobowe zbierane w sklepie są przechowywane wyłącznie w celu realizacji usługi i tak długo jak wymaga tego prawidłowe wykonanie usługi.
Z końcem okresu przechowywania i przetwarzania dane osobowe zostaną usunięte.

Czy Twoje dane przetwarzane są automatycznie poprzez profilowanie?
Nie przetwarzamy Twoich danych w sposób automatyczny poprzez profilowanie.

Zabezpieczenie Danych Osobowych
Kultura gniewu oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić Klientom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z witryny i w tym celu:
stosuje wymagane prawem środki techniczne i organizacyjne, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania Danych Osobowych;
stosuje środki zapewniające zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania; zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności Danych Osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego.
Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji i danych osobowych należy zgłaszać wydawnictwu kultura gniewu na konto e-mail: pawel@kultura.com.pl

Postanowienia końcowe
W sprawach nie uregulowanych w Polityce Ochrony Danych Osobowych mają zastosowanie przepisy prawa dotyczące przetwarzania Danych Osobowych, w tym RODO.