Kultura Gniewu (www.kultura.com.pl) jest sklepem internetowym (dalej „Sklep”) oferującym komiksy oraz akcesoria komiksowe dla czytelników za pośrednictwem Internetu.

Właścicielem Sklepu jest Paweł Tarasiewicz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kultura Gniewu z siedzibą pod adresem: ul. Bartoszycka 10, 04-923 Warszawa (dalej „Właściciel Sklepu”). Adres e-mail: pawel@kultura.com.pl

Do zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu konieczne jest, by osoba, która składa zamówienie (dalej „Klient“), zaakceptowała niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”).

Postanowienia ogólne, wymagania techniczne

 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, warunki zawierania umów w ramach Sklepu, zasady dostarczania i realizacji zamówień oraz zapłaty ceny sprzedaży, przysługujące Klientowi uprawnienia oraz tryb składania przez Klientów reklamacji.
 2. Informacje o towarach w Sklepie, tj. opisy i ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.
 3. W celu korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie:
  (i) komputera lub innego urządzenia umożliwiającego korzystanie z przeglądarki internetowej: Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Opera lub Safari w wersji nie starszej niż dwie wersje wstecz względem najnowszej;
  (ii) dostępu do sieci Internet;
  (iii) aktywnego konta e-mail.

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Właściciel Sklepu.
 2. W momencie, gdy Klient podaje w Sklepie swoje dane osobowe w związku ze składaniem zamówienia (rejestracja konta lub składanie zamówienia bez rejestracji), odpowiednia informacja zgodna z art. 13 RODO jest mu dostarczana w formie polityki prywatności.
 3. Zasady zbierania oraz przetwarzania danych osobowych Klientów w pozostałych celach (np. marketingowych), jak i wszelkich innych informacji o Klientach (np. pochodzących z plików cookies), również określone zostały w polityce prywatności.

Zawarcie umowy sprzedaży

 1. Sklep umożliwia zakup towarów (dalej „Towary”), uwidocznionych na stronie internetowej Sklepu, w dwóch trybach:
  (i) bez rejestracji;
  (ii)z założeniem konta w Sklepie.
  W obu przypadkach w celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Towarów w Sklepie, w szczególności w zakresie ich ilości (egzemplarzy) i tytułów, a następnie przejść do „Koszyka” i kontynuować procedurę składania zamówienia poprzez wybór odpowiednich opcji (sposób dostawy i płatności).
 2. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki i ewentualnie (na życzenie Klienta) także danych do wygenerowania faktury VAT.
 3. Jeśli Klient zdecyduje się założyć konto w Sklepie (dalej „Konto”), rejestracja jest jednorazowa, a adres poczty e-mail oraz wybrane przez Klienta hasło są podstawą do późniejszego logowania. Po zalogowaniu do Konta, Klient posiada dostęp do historii swoich zamówień, a przy kolejnych zamówieniach nie musi ponownie wypełniać formularza swoimi danymi osobowymi.
 4. Klient może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z posiadania Konta. W tym celu należy wysłać swoją rezygnację na adres e-mail: pawel@kultura.com.pl.
 5. Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia poprzez użycie przycisku „Kupuję i płacę” jest równoznaczne z akceptacją obowiązku dokonania zapłaty ceny Towarów oraz kosztów ich dostawy. Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia oznacza złożenie Właścicielowi Sklepu oferty zakupu Towarów zgodnie z opcjami wybranymi w zamówieniu oraz zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 6. Umowa sprzedaży (przyjęcie oferty Klienta z konkretną ceną) zostaje zawarta w momencie przesłania Klientowi przez Właściciela Sklepu wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia.
 7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie zamówienia lub opóźnienie w jego dostawie powstałe w wyniku podania przez Klienta niepełnego lub błędnego adresu dostawy, jak również za nieterminową realizację przez firmy kurierskie lub operatora pocztowego.
 8. Zamówienie zostanie zrealizowane, o ile prezentowany towar jest dostępny w Sklepie.
 9. W przypadku braku dostępności części zamówionych Towarów, Sklep poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji oraz o istniejących możliwościach innego sposobu realizacji zamówienia. Klient podejmuje wówczas decyzję o sposobie dalszej realizacji zamówienia, przy czym Klient jest uprawniony – wedle swego wyboru – do częściowej realizacji zamówienia lub anulowania go w całości albo oczekiwania na uzupełnienie przez Właściciela Sklepu stanów magazynowych.
 10. Zmiany w złożonym zamówieniu lub jego anulowania Klient może dokonać jedynie po uprzednim uzgodnieniu modyfikacji lub anulacji zamówienia ze Sklepem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (telefon lub e-mail), aż do momentu wysłania Towarów.
 11. W przypadku braku dokonania zapłaty przez Klienta za złożone zamówienie w terminie 14 dni od jego złożenia, zamówienie zostanie automatycznie anulowane.

Ceny i metody płatności

 1. Wszystkie ceny Towarów podawane są w walucie złoty polski (PLN) oraz w kwocie brutto, tj. z uwzględnionym podatkiem VAT. Ceny Towarów nie zawierają wliczonych kosztów dostawy, które podawane są osobno w koszyku Sklepu.
 2. Płatności w Sklepie obsługiwane są przez agenta rozliczeniowego PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu. Dostępne metody płatności to szybki przelew elektroniczny i BLIK. Klient może również dokonać płatności przelewem tradycyjnym na konto Sklepu. 

Dostawa towarów

 1. Dostawa Towarów odbywa się wedle wyboru Klienta:
  (i) za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
  (ii) za pośrednictwem Poczty Polskiej
  (iii) albo do paczkomatów InPost.
  Koszt każdej opcji dostawy podawany jest każdorazowo w koszyku.
 2. Towary dostarczane są na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu lub do wybranego paczkomatu.
 3. Towary wysyłane są przez Właściciela Sklepu zazwyczaj następnego dnia roboczego, a maksymalnie do dwóch dni roboczych po zaksięgowaniu wpłaty za zamówienie.
 4. Rzeczywisty termin dostawy Towarów zależny jest od firmy kurierskiej (DPD, InPost) lub Poczty Polskiej oraz od ich obciążenia przesyłkami w danym okresie.
 5. Właściciel Sklepu standardowo obsługuje zamówienia jedynie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Wysyłka za granicę jest możliwa jedynie po indywidualnym uzgodnieniu kosztów.

Zwroty towarów

 1. Klient będący:
  (i) konsumentem lub
  (II) przedsiębiorcą, o którym mowa w art. 38a ustawy o prawach konsumenta posiada ustawowe prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru w terminie 14 dni od jego otrzymania, bez podawania przyczyny.
 2. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał w terminie 14 dni od odebrania Towaru, oświadczenie:
  (i) w formie elektronicznej na adres pawel@kultura.com.pl lub
  (ii) w formie pisemnej na adres: Paweł Tarasiewicz Kultura Gniewu ul. Bartoszycka 10, 04-923 Warszawa
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone według wzoru dostępnego tutaj, przy czym użycie wzoru nie jest obowiązkowe.
 4. Właściciel Sklepu niezwłocznie prześle Klientowi w formie elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. Następnie w terminie kolejnych 14 dni Klient powinien na własny koszt odesłać zwracane Towary na adres pocztowy wskazany w punkcie 25 Regulaminu.
 6. Właściciel Sklepu w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, dokona na rzecz Klienta zwrotu:
  (i) ceny Towaru;
  (ii)kosztów pierwotnej przesyłki Towaru do Klienta według najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia rzeczy, oferowanej w Sklepie.
 7. Właściciel Sklepu może powstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu, gdy otrzyma Towar z powrotem, albo co najmniej Klient dostarczy Właścicielowi Sklepu dowód odesłania rzeczy.
 8. Zwrot płatności zostanie dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.
 9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanego Towaru, jeżeli przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy używał Towaru w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Reklamacje

 1. Właściciel Sklepu odpowiada za wady fizyczne lub prawne Towarów na zasadzie art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego. Każda rzecz kupiona w Sklepie może być reklamowana z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych w/w przepisami prawa, jeśli posiada wady, stanowiące o jej niezgodności z zawartą umową sprzedaży.
 2. Reklamacje mogą być składane w formie elektronicznej lub w formie pisemnej na adresy wskazane na wstępie Regulaminu. Wraz z reklamacją pisemną Klient powinien przesłać wadliwy Towar w celu dokonania jego oględzin. W przypadku reklamacji w formie elektronicznej, w razie wątpliwości Właściciel Sklepu może wymagać od osoby składającej reklamację, aby dostarczyła wadliwy Towar pod w/w adres pocztowy.
 3. Podstawą do reklamacji nie mogą być różnice w wyglądzie zamówionych artykułów w stosunku do oferowanych w na stronie internetowej Sklepu, które mogą wynikać z odmiennych ustawień parametrów monitora Klienta.
 4. Właściciel Sklepu rozpatrzy reklamację w takiej formie, w jakiej została ona złożona (pisemnie lub poprzez wiadomość e-mail) w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji i/lub Towaru do oględzin.
 5. Klient będący konsumentem w Unii Europejskiej może także skorzystać z pozasądowego, internetowego sposobu rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń w postaci platformy interaktywnej ODR (Online Dispute Resolution). Wszelkie informacje na ten temat znajdują się na stronie internetowej: europa.eu/consumers/odr.

Postanowienia końcowe

 1. Do umowy sprzedaży produktów w Sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.
 2. Żadne z postanowień Regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień konsumenta wynikających z przepisów prawa.
 3. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie, przy czym zmiany takie mają zastosowanie do zamówień złożonych po opublikowaniu nowej wersji Regulaminu.

Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2022 r.

close Koszyk
close Koszyk